دعوت به همکاری

نام
نام خانوادگی
تاریخ تولد
محل تولد
نام پدر
کد ملی
جنسیت
وضعیت تاهل
وضعیت نظام وظیفه
تاریخ اعزام
تلفن همراه
ایمیل
مجموع کل سوابق بیمه
بیشترین دوره زمانی ماندگاری در یک شرکت
استان
شهر
محل سکونت
طریقه آشنایی با سازمان
نام معرف
آپلود عکس
 
آپلود رزومه
 
ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
گرایش
معدل
سال اخذ مدرک
نام محل تحصیل
شهر محل تحصیل
1

نام سازمان
تاریخ شروع به کار
تاریخ اتمام همکاری
علت ترک کار
سمت
سابقه بیمه در همان سازمان
معرفی فرد مطلع (همکار)
ردیف
نام دوره آموزشی
نام موسسه
مدت دوره
1
ردیف
نام زبان
میزان مهارت
1
ردیف
نام نرم افزار
میزان تسلط
1
عنوان شغلی درخواستی
نحوه حضور
حقوق درخواستی (ريال)
تصویر امنیتی
 
تکمیل فرم دعوت به همکاری در وب سایت ارس هیچگونه تعهد استخدامی ایجاد نمی کند